Miljöpolicy

Genom vårt dagliga arbete eftersträvar Bevego att minska miljöbelastningen. Med följande åtgärder hoppas vi bidra till en ren och hälsosam miljö.
  • Verka för en god miljö i företagets alla verksamheter genom att hushålla med naturens resurser och förebygga föroreningar
  • Minimera användningen av icke förnyelsebara material och bränslen
  • Engagera våra anställda i miljöarbetet genom att informera, utbilda och främja aktivt deltagande
  • Följa forskning och utveckling inom området och verka för att vårt miljöarbete är förebyggande samt sträva efter ständiga förbättringar
  • Öppet redovisa vårt miljöarbete och utforma verksamheten så att miljölagar och andra krav utgör miniminivån för våra åtgärder
  • Erbjuda ett sortiment som i största möjliga mån innehåller produkter som kan klassas som bästa miljöval
  • Kräva att våra leverantörer värnar om naturens resurser samt följer gällande lagar och föreskrifter