Miljö & kvalité

Miljöpolicy

Genom vårt dagliga arbete eftersträvar Bevego att minska miljöbelastningen. Med följande åtgärder hoppas vi bidra till en ren och hälsosam miljö.

 • Verka för en god miljö i företagets alla verksamheter genom att hushålla med naturens resurser och förebygga föroreningar
 • Minimera användningen av icke förnyelsebara material och bränslen
 • Engagera våra anställda i miljöarbetet genom att informera, utbilda och främja aktivt deltagande
 • Följa forskning och utveckling inom området och verka för att vårt miljöarbete är förebyggande samt sträva efter ständiga förbättringar
 • Öppet redovisa vårt miljöarbete och utforma verksamheten så att miljölagar och andra krav utgör miniminivån för våra åtgärder
 • Erbjuda ett sortiment som i största möjliga mån innehåller produkter som kan klassas som bästa miljöval
 • Kräva att våra leverantörer värnar om naturens resurser samt följer gällande lagar och föreskrifter

Kvalitetspolicy

Vårt förhållande till omvärlden bygger på Tillgänglighet, Produkter, Kompetens och Specialisering. Med fokus på dessa värden eftersträvar vi att varje uppdrag ska leda till förnyat förtroende för kommande affärer. Det gör vi bland annat genom att:

 • Sätta kunden i centrum
 • Kräva att våra leverantörer lever upp till våra kvalitetsmål
 • Varje medarbetares kunskap, ansvar och engagemang ska resultera i god kvalitet
 • Utveckla våra medarbetare genom kontinuerlig utbildning och arbetsmotivering
 • Arbeta efter noll fel-strategi. Om fel ändå inträffar skall vi avhjälpa, korrigera och sätta in förebyggande åtgärder
 • Ständigt förbättra vårt system för kvalitetsledning