Piktogram GHS05 Piktogram GHS07
Signalord: Fara
Faroangivelser
Utökad faroangivelse
H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.