Piktogram GHS04 Piktogram GHS07 Piktogram GHS08

Froth Pak

FROTH PAK 600 QR POLYOL

Artikelnummer FP600QRP

FROTH-PAK 600 QR polyol. Måste användas i kombination med FROTHPAK 600 iso.

Läs mer
Lång beskrivning :

FROTH-PAK 600 QR polyol måste användas i kombination med
FROTHPAK 600 iso. De två komponenterna bildar tillsammans ett isolerande polyuretanskum med en extra snabb härdningstid.
Isoleringsskummet når sin slutgiltiga volym på 30 sekunder, är
härdat inom fem minuter och har en densitet på 30 kg/m³.

Beroende på tillämpning kan polyol väljas för långsam volymökning (SR, slow rise), eller snabb volymökning (QR, quick rise). Slangsetet ansluter de separata behållarna till sprutpistolen.
Munstycket som klickas fast på sprutpistolen står för en likvärdig fördelning av det isolerande polyuretanskummets baskomponenter.

 

 

  • De separata behållarna står redan under tryck och har en bruttovikt på ± 25 kg.
  • FROTH-PAK behållarna bör värmas till 24°C för optimal effekt.
  • Slangpaket ingår ej i FROTH-PAK 600. Detta måste köpas till för att få ett komplett fungerande kit.
  • Avkastning: Froth Pak 600, ger 1250 - 1430 liter expanderat skum.

.


Säkerhetsdatablad m m finns att ladda ned under Tekniska dokument samt via QR-kod på produktens förpackning.

 

 

Varumärke : Froth Pak
Signalord: Fara
Faroangivelser
Utökad faroangivelse
H280: Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.
H302: Skadligt vid förtäring.
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H360: Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Namn
Varumärke
Material
Färg
Antal
Totalt
Köp

FROTH PAK 600 QR POLYOL

Artikelnummer FP600QRP
Varumärke: Froth Pak
Material:
Färg:

FROTH PAK 600 SR POLYOL

Artikelnummer FP600SRP
Varumärke: Froth Pak
Material:
Färg:

Kompletterande Produkter