BASTA & BETA

Vi tillhandahåller idag information om huruvida vårt sortiment finns tillgängligt hos BASTA. BASTA är en icke-vinstdrivande organisation som vänder sig till företag såväl som konsumenter som vill kunna göra medvetna materialval för att undvika ämnen med farliga egenskaper. 

För BETA-produkter är tillverkaren skyldig att göra en riskbedömning och tillhandahålla en miljö- och säkerhetsinformation där det framgår hur produkten skall hanteras under bland annat byggskedet och rivning.
I den databas som som BASTA tillhandahåller hittar man idag information om bygg- och anläggningsprodukter. Produkterna läggs till i databasen om de har klarat BASTA: s höga krav på innehållet av kemiska ämnen. Grunden i  BASTAS's process för utvärdering av en produkt härstammar från EU-lagstiftningen REACH. 

BASTA är en helt öppen databas och alla kan använda den för att ta del av informationen. BASTA är ett såkallat egendeklarationssystem, vilket innebär att leverantören och/eller producenten av produkten registrerar de produkter som klarar kraven gällande innehåll av ämnen med farliga egenskaper  i BASTA eller i BETA. Eftersom att leverantörer och producenter tillhandahåller informationen själva har BASTA satt upp ett system där all information granskas av en tredjepart. Detta innebär att BASTA kan kvalitetssäkras eftersom att revisioner görs kontinuerligt av anslutna leverantörer, tillverkare och deras produkter.

BASTA-systemet gör det möjligt för dig som kund till Bevego att bidra till att uppnå Sveriges nationella miljömål ”Giftfri miljö” genom att enkelt kunna välja produkter som inte innehåller farliga ämnen. Titta efter BASTA eller BETA märket på produkterna, alternativt så kan du använda dig av filterfunktionen för att endast visa de produkter som är BASTA eller BETA markerade. 

 

basta-logo.pngBASTA – Detta är den högsta kravnivån på kemiskt innehåll som begränsar utfasnings- och riskminskningsämnen.  

BASTA-kriterierna ställer krav gällande utfasningsämnen och riskminsknings-ämnen. Produkter i BASTA-registret uppfyller Miljöbyggnad GULD  i Miljöbyggnad 2.2 och 3.0* ”Utfasning av farliga ämnen”.

 

Utöver baskraven som är gemensamma för BASTA och BETA, så ställs det i BASTA-kriteriet ytterligare krav på ämnen som är allergiframkallande, akut- eller kroniskt toxiska och miljöfarliga, samt för flyktiga organiska ämnen.

 

beta-logo.pngBETA – Systemets baskrav på kemiskt innehåll som begränsar utfasningsämnen. 

BETA-kriterierna ställer krav gällande utfasningsämnen och produkter i BETA-registret uppfyller GULD i  Miljöbyggnad 2.2 och SILVER i  Miljöbyggnad 3.0 ”Utfasning av farliga ämnen”. BETA-kriterierna tillåter till skillnad mot BASTA-kriterierna riskminskningsämnen.